Informacje o gwarancji - KebonyPolska

Informacje o gwarancji

Informacje o gwarancji

1. Zakres gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy drewna Kebony® od Kebony Norge AS oraz właściciela każdej konstrukcji, na której zainstalowane jest drewno Kebony®.

 

1.2 Produkty objęte Gwarancją – Produkty Kebony:
Gwarancja obejmuje wszystkie produkty tarasowe i okładzinowe Kebony® (zgodnie z opisami produktów na stronie www.kebony.com). Kebony Norge AS gwarantuje, że wszystkie produkty tarasowe i elewacyjne Kebony® są produkowane zgodnie ze specyfikacjami opisanymi w Kartach
Danych Produktu wydanych przez Kebony Norge AS i ważnych w momencie zakupu. Karty te można pobrać ze strony www.kebony.com.

1.3 Uszkodzenia objęte gwarancją
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, Kebony Norge AS gwarantuje, że od daty dostawy podanej na fakturze i przez Okres Gwarancji następujący po dostawie, jak określono poniżej, Produkty Kebony® zastosowane w Klasie Użytkowania 3 zgodnie z definicją EN 335-1 nie zostaną uszkodzone przez gnicie spowodowane przez grzyby miękkozarodnikowe i grzyby niszczące drewno Postia placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum lub Corriolus versicolor, tak aby Produkty Kebony® nie spełniały swojej zamierzonej funkcji.nie działały zgodnie z ich przeznaczeniem

1.4 Okres Gwarancji

Szczegóły gwarancji produktów Kebony® Decking and Cladding

Kebony gwarancja tabela

2. Naprawienie szkody

2.1 Kebony Norge AS, według własnego uznania, ponownie dostarczy lub zrekompensuje gotówką każdy produkt Kebony dotknięty uszkodzeniem opisanym jako przyczyna zadośćuczynienia powyżej.
Rekompensata pieniężna będzie ograniczona do wartości oryginalnej faktury zakupu.

3. Warunki Gwarancji

3.1 Zanieczyszczenie przez organizmy nieniszczące, takie jak pleśń powierzchniowa, mączniak lub glony, nie jest uważane za szkodę objętą Gwarancją i w związku z tym nie będzie stanowić podstawy do odszkodowania lub zadośćuczynienia ze strony Kebony Norge AS w ramach Gwarancji.

3.2 Roszczenia należy zgłaszać na piśmie do Kebony Norge AS w ciągu 30 dni od wykrycia podejrzewanego uszkodzenia, wraz z oryginałem niniejszego Certyfikatu Gwarancyjnego, kopiami odpowiednich paragonów, oświadczeniem opisującym uszkodzenie i zdjęciami przedstawiającymi podejrzewane uszkodzenie. Odkrycie jest definiowane jako moment, w którym podejrzewane uszkodzenie zostało odkryte lub powinno było zostać odkryte przez Właściciela / Pierwotnego Nabywcę.

3.3 Kebony Norge AS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia produktów Kebony przed autoryzacją przez Kebony Norge AS jakiejkolwiek wymiany, naprawy finansowej lub innego środka zaradczego w ramach niniejszej gwarancji. Od dnia wykrycia potencjalnego roszczenia zgłaszający roszczenie musi podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony drewna Kebony® przed dalszymi uszkodzeniami oraz wszelkie uzasadnione kroki w celu ograniczenia potencjalnych strat spowodowanych podejrzewanym uszkodzeniem

3.4 Wszystkie gwarancje są ważne pod warunkiem, że wytyczne Kebony dotyczące instalacji, wytyczne użytkownika dotyczące konserwacji oraz inne dokumenty dotyczące produktów Kebony obowiązujące w momencie zakupu są przestrzegane i stosowane podczas obsługi, przechowywania, instalacji i użytkowania Produktów. Niezainstalowanie drewna Kebony® zgodnie z wydrukowanymi instrukcjami Kebony Norge AS spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

3.5 Niniejsza Gwarancja nie obejmuje żadnych kosztów związanych z usunięciem uszkodzonego drewna Kebony® lub instalacją zamiennego drewna Kebony® ani żadnych kosztów regeneracji.

3.6 Nieprzestrzeganie tych procedur może unieważnić wszelkie roszczenia wynikające z tytułu niniejszej gwarancji.

4. Wyłączenia

4.1 Kebony Norge AS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, ekonomiczne, przykładowe, szczególne, karne lub wtórne szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich przyczyny.

4.2 Oświadczenia zawarte w niniejszej Gwarancji stanowią jedyne gwarancje udzielane przez Kebony Norge AS, a wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu (z wyjątkiem przypadków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących gwarancji na produkt, których nie można zgodnie z prawem zrzec się), są wyraźnie wyłączone.

4.3 Uszkodzenia jakichkolwiek produktów Kebony® poddanych późniejszej modyfikacji lub impregnacji, na przykład poprzez obróbkę chemiczną, bez uprzedniej pisemnej zgody Kebony Norge AS, nie są objęte niniejszą gwarancją.

4.4 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad wynikających z przyczyn wymienionych poniżej lub w jakikolwiek sposób z nich wynikających:
(a) niewłaściwe przechowywanie, obsługa, montaż lub użytkowanie drewna Kebony®, w tym między innymi wszelkie uszkodzenia, w przypadku których nie przestrzegano dobrych praktyk projektowych i montażowych
(b) niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, zmiana lub nadużycie drewna Kebony®
(c) osiadanie lub ruch strukturalny i/lub ruch materiałów, do których drewno Kebony® jest przymocowane
(d) uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zaprojektowania jakiejkolwiek konstrukcji lub przekroczenia maksymalnych projektowanych obciążeń wiatrem dla jakiejkolwiek konstrukcji;
(e) działania siły wyższej, takie jak między innymi huragan, tornado, grad, trzęsienie ziemi, powódź lub inne poważne zjawiska pogodowe lub naturalne; oraz
(f) wszelkie przyczyny inne niż wady produkcyjne leżące po stronie Kebony AS.

5. Kontakt

Kebony Norge
Havnevegen 35
NO-3739, Skien, Norway
info@kebony.com

6. Prawo właściwe i spory

Niniejsza Gwarancja podlega prawu norweskiemu, a wszelkie spory związane z niniejszą Gwarancją podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów norweskich lub arbitrażowi według uznania Kebony Norge AS.